बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धमा !!