आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औजार तथा उपकरणहरुको खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा - (प्रथम पटक संसोधित मिति २०७९/१२/१९) !!!