तोकिएका लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!