एम.आई.एस. अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धमा !!!