नगर अधिवेशनमा उपस्थित सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण नगर सभाका सदस्यज्यूहरू) मिथिला नगरपालिका !!!