मिथिला नगरपालिकाको पाचौ नगर सभा (हिउँदे अधिवेशन) बाट स्वीकृत निर्णयहरु, कार्यक्रम र बजेट (मिति : २०७६/१२/०६) !!!