शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नि:शुल्क परीक्षण तथा नापजाँच शिविर संचालन सम्बन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!