श्री आधारभूत तह विद्यालय (१-८) कुसुमविछौना, मि.न.पा. ०८ को विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) को सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!