Procurement of Electrical Chaff Cutter को लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!